MENU
grupy interwencyjnegrupy interwencyjne
Praca wykonywana jest przez licencjonowanych pracowników ochrony posiadających wysokie kwalifikacje, posiadają jednakowe umundurowanie dostosowane do wykonywanego zadania, każdy pracownik posiada identyfikator ze zdjęciem oraz sprzęt za pomocą którego jest w stałym kontakcie z dyspozytorami Centrum Monitorowania. Jednolicie umundurowani pracownicy wyposażeni są w broń palną, bezprzewodową łączność oraz środki przymusu bezpośredniego.

Kadra rekrutowana jest z wysoce wyselekcjonowanych jednostek osobowych o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz etycznych. Wszyscy przeszkoleni są z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Wszystkie grupy spełniają wymogi SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne). Mobilne załogi rozlokowane w strategicznych punktach miasta pozwalające na natychmiastową reakcję w przypadku otrzymania zgłoszenia z Centrum Monitorowania.       
Dzięki tym wytycznym możemy chronić obiekty objęte obowiązkową ochroną tj. jednostki wojskowe, muzea, banki itp.

Tabor samochodowy składa się z wysoce doposażonych środków transportu jak: race ostrzegawcze, specjalne torby medyczne, reflektory oraz inny niezbędny sprzęt. Jako nieliczni preferujemy działania o charakterze prewencyjnym. Do rutynowych zadań należą cykliczne objazdy obiektów chronionych połączone z dokładnymi kontrolami powierzonego mienia, co pozwala na ujawnienie wielu niedopatrzeń (np. nie zamknięte drzwi). Zadania te skutecznie zapobiegają działaniom o znamionach czynu zabronionego, a zainstalowany system kontroli wartowników wymusza na pracownikach fizyczne kontrole obiektu, co potwierdza zarówno wydruk jak również pozycjonowanie aut w oparciu o technologię GPS.

Interwencja to - szybkie włączenie się pracowników ochrony w tok zdarzenia, naruszającego normy prawa lub zasady współżycia społecznego, w celu czynnego przeciwdziałania sytuacjom niezgodnych z tymi normami lub zasadami i przywrócenie stanu poprzedniego.

Pracownik ochrony to osoba, która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Pracownikiem ochrony może być również osoba, która wykonuje zadania ochrony nie wymagające wpisu na wyżej wymienione listy, a pracuje na rzecz przedsiębiorcy, który ma właściwą koncesję.  Podstawą jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Ochroniarz niekwalifikowany nie ma takich samych uprawnień jak ochroniarz kwalifikowany.
 
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY